Czy Jezus jeszcze mieszka w Twoim sercu ?

C Z Y    J E Z U S    J E S Z C Z E    M I E S Z K A    W   T W O I M    S E R C U  ?

1.  Efezjan 3:14-21    –  MODLITWA O MOC WIARY

„Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi

bierze swoje imię

by sprawił,

żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,

żeby   CHRYSTUS   ZAMIESZKAŁ  W  SERCACH   WASZYCH  PRZEZ  WIARĘ,

a wy

wkorzenieni i ugruntowani w miłości, mogli poznać miłość Chrystusową, która

przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.”,,

 

  1. Co to znaczy:   „Jezus mieszka w moim sercu”?

-Jezus może zamieszkać w naszym sercu tylko poprzez wiarę.

-Jesteśmy grzesznikami, bo Słowo Boże powiada „wszyscy zgrzeszyli” – Rzymian 3:23 .

Słowo wszyscy – to ja i Ty.

-Bóg dał swojego syna –  Jezusa Chrystusa, by umarł za nas – Rzymian 5:8 .

-Nie należy wierzyć tylko faktom o Chrystusie, należy przyjąć osobę Jezusa Chrystusa

do swego serca.

-Musimy  „otworzyć serca  i  wpuścić”  Jezusa do swego serca. Wówczas otrzymamy

nowe serce. Boży Duch zamieszka w nas.

„Oto stoję u drzwi i kołaczę,  jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi,

wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.”    Objawienie 3:20

-Przez przyjęcie Chrystusa do serca , otrzymujemy przebaczenie swoich grzechów.

Ew. Łukasza 7:48 ,   Ew. Jana 3:16

-Gdy Jezus zamieszkuje w nas  otrzymujemy: przebaczenie  oraz  pokój, radość, nowe życie,

wieczny żywot.

 

  1. Po czym poznać, że Jezus mieszka we mnie?

a/serce wypełnia radość z odpuszczenia nam grzechów-

„każdy kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów”  – Dzieje Apostolskie 10:43

-przebaczenie-

b/serce wypełnia radość z boskiego synostwa-

„tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym którzy wierzą

w imię jego” – Ew. Jana 1:12

c/serce wypełnia radość z nieustannej przyjaźni-

„już nie nazywam was sługami ….   lecz nazwałem was przyjaciółmi..!- Ew. Jana 15:15

 

  1. Co nam daje Chrystus mieszkający w nas ?

a/Chrystus daje nam bezpieczeństwo-

-on jest oparciem w naszym życiu

-nasza ufność złożona jest na nim

b/Chrystus daje trafną ocenę naszej wartości w oczach Bożych-

-Jak oceniasz wartość siebie?

bo

-Bóg ocenił nas tak wysoko, że oddał za nas Syna swego- Jezusa Chrystusa

„nie srebrem albo złotem zostaliście wykupieni…..

lecz krwią Chrystusa!”   – 1 Piotra 1:18-19

c/Chrystus daje nam właściwą ocenę siebie-

daleką od:  -pychy

-kompleksu niższości

-od Chrystusa otrzymujemy godność i nikt nam jej nie może odebrać

„niech was nikt nie potępia”   – Kolosan 2:18

-Chrystus nas ukochał odwieczną miłością i on potwierdza to nam poprzez

Ducha, który zamieszkuje w nas

d/Chrystus wyzwala nas z głupoty naszego życia w przeszłości i przyszłości-

„tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie – nowym jest stworzeniem, stare przeminęło,

oto wszystko stało się nowe.” 2 Koryntian 5:17

„wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam…

I usunął go, przybiwszy do krzyża.”  Kolosan 2:14

 

  1. CZY  CHRYSTUS  MIESZKA  JESZCZE  W  TWOIM  SERCU ?

„Duch Święty mówi:

Dziś –  jeśli głos jego usłyszycie nie zatwardzajcie serc waszych…”   – Hebrajczyków 3:7-8

 

-Mamy   „d z i s i a j „

„oto teraz czas łaski,  oto teraz dzień zbawienia”  – 2 Koryntian 6:2

-Czasem  Boga jest  –  „dzisiaj” – „teraz”

-Bóg daje nam dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze

grzesznikami- Chrystus za nas umarł

„kiedyśmy jeszcze grzesznikami byli, Chrystus za nas umarł” Rzymian 5:8

„jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć

Syna Jego,   tym bardziej będąc pojednani- dostąpimy zbawienia przez życie

Jego”  -Rzymian 5:10

 

  1. CZY MIESZKA  W TOBIE  JESZCZE  CHRYSTUS ?

Czy masz radość z odpuszczenia grzechów, przebaczenia?

Czy masz radość, że jesteś dzieckiem Bożym?

Czy masz radość, bo jesteś przyjacielem Boga?

Czy czujesz się bezpieczny?
Czy wiesz jaką wartość przedstawiasz dla Boga?

Czy masz właściwą ocenę samego siebie?

Czy jesteś „nowym stworzeniem”?

CZY  JEZUS JESZCZE   MIESZKA  W  TWOIM  SERCU ?

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować tego tekstu bez zgody autora!. Powyższy tekst należy do strony www.sch.glogow.pl, która ma zgodę na publikowanie tekstów Lidii Tkacz.

Rzymian 3:23

Objawienie 3:20

Ew. Łukasza 7:48

Ew. Jana 3:16

Dzieje Apostolskie 10:43

Ew. Jana 1:12

Ew. Jana 15:15

1 Piotra 1:18-19

Kolosan 2:18

2 Koryntian 5:17

Kolosan 2:14

Hebrajczyków 3:7-8

2 Koryntian 6:2

Rzymian 5:8