Światłość świątyni

Ś W I Ę T O Ś Ć    Ś W I Ą T Y N I    –    ŚWIĘTOŚĆ MIEJSCA ŚWIĘTEGO

 

1. Ew. Jana 2:12-20

„A gdy zbliżała się Pascha, udał się Jezus do Jerozolimy. Zastał w ŚWIĄTYNI sprzedających woły,

owce i gołębie, i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz, wypędził ich wszystkich ze ŚWIĄTYNI…

Rzekł: zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie

przypomnieli sobie, że napisano: „ żarliwość o dom twój pożera mnie”. Wtedy Żydzi zapytali:

jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci wolno to czynić?  Jezus rzekł: „zburzcie tę świątynię,

a ja w trzy dni ją odbuduję”. Żydzi rzekli:” czterdzieści sześć lat ją budowano, a ty w trzy dni

chcesz ją odbudować?”  A on mówił o świątyni swojego ciała.”

2.-Jezus nic nie robił spontanicznie. Szedł określoną, zaplanowaną drogą.

-Pewnego razu był w Kanie Galilejskiej, gdzie dokonał cudu. Potem udał się do Kafarnaum,

a gdy zbliżała Pascha – udał się do Jerozolimy.

-Tam w  Świątyni zastał ludzi sprzedających woły, owce, gołębie oraz siedzących wekslarzy.

-W świątyni był szum, harmider –charakterystyczny dla tego rodzaju spotkań.

-Nie był to widok godny Świątyni Bożej.

-Atmosfera nie sprzyjała temu, by stanąć w świątyni i złożyć ofiarę Bogu.

 

-Boża Świątynia musi być święta, czysta. Ma być miejscem chwały Boga, a nie miejscem

interesów.-

3.-W 2 Ks. Mojżeszowej 19:12 czytamy takie słowa:

„I zakreślisz ludowi granicę dokoła, mówiąc:  „strzeżcie się….każdy kto dotknie się góry zginie.”

-Izrael zapomniał o zasadach Jahwe. Nie zauważył nawet jak oddalił  się od Boga.

-Gdy żył Adam i Ewa, mieli oni czyste relacje z Bogiem. Żyli w Raju i z Bogiem spotykali się

bezpośrednio, każdego dnia.

-Człowiek zgrzeszył. Stracił kontakt z Bogiem. Musiało powstać miejsce, gdzie człowiek mógłby

spotykać się z nim.

-Tak zbudowano świątynię – miejsce święte. Tam zstępował Bóg.

-Jezus widząc w świątyni sprzedających i wekslarzy, zaniepokoił się-„co oni robią ze świątynią?”

-Świątynia ma być święta. W Świątyni ma się nauczać Słowa Bożego. Świątynia to miejsce modlitwy.

4.-Jezus zaczął oczyszczać świątynię.

-Dlaczego?   Bo chciał tam wejść , modlić się i nauczać.

-Skręcił bicz z powrozów i wypędził wszystkich ze świątyni.

-Rzekł napisano: „mój dom , domem modlitwy będzie- wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców.”

-Wtedy spełniło się słowo, które mówiło: „żarliwość o dom twój pożera mnie!”

-Miejsce chwały Pana, mieszkanie Boga, miejsce modlitwy – stało się miejscem brudnych

pieniędzy, brudnego zysku, brudnych układów.

-Dlatego Jezus nie mógł przejść obojętnie obok świątyni tak zanieczyszczonej.

-Jezus powyrzucał sprzedawców i wekslarzy. Rozpoczął proces uświęcania i oczyszczania

Świątyni.

5.-Miejsce, do którego wkracza Jezus, nie pozostaje już takie same. Tam gdzie Jezus stawia swoją

stopę, miejsce staje się święte.

-Dziedziniec, przedsionki odzyskują swoje znaczenie.

-Jezus usuwa zgiełk, spory.

-Świątynię zaczyna wypełniać cisza, czystość, chwała, moc..

-„Jezus nauczał codziennie w świątyni”. Ludzie mają przychodzić do świątyni i słuchać nauki Jezusa.

-W obecności Jezusa świątynia otrzymuje pierwotny, zamierzony charakter.

-Oczyszczanie świątyni było pierwszym i ostatnim wielkim publicznym czynem podczas służby

Jezusa.

6.-Oczyszczanie świątyni przez Jezusa uczy nas ważnych, duchowych lekcji:

a/Chrystus chce, aby jego kościół był święty i pobożny

b/Kościół ma wielbić Boga w Duchu i w prawdzie

c/Kościół ma być miejscem modlitwy i społeczności z Bogiem

d/Chrystus potępi wszystkich, którzy wykorzystują kościół i ewangelię dla osobistego zysku,

chwały lub kariery

7.-Podczas oczyszczania świątyni, kapłani opuszczają ją. Uznają autorytet Jezusa. Widzą w nim

Króla chwały. Domagają się jednak jak zwykle znaku.

„jaki znak pokażesz nam na dowód, że wolno ci to czynić?”

-Zaczęli poddawać w wątpliwość prawo Jezusa do oczyszczania świątyni i do nauczania ludzi.

-Byli zgorszeni i rozgniewani, bo Jezus potępił ich złe praktyki w domu Bożym, podczas gdy

oni je tolerowali, a także w nich uczestniczyli.

-Świadczyło to o tym, że nie nadawali się na duchowych przywódców.

-Szukali więc  sposobu by Jezusa zgładzić.

  1. -Jezus – duchowy przewodnik, używał swojego autorytetu dla dobra, prawdy i sprawiedliwości.

-Jezus postanowił dać im znak , tak jak chcieli – swoje zmartwychwstanie.

-Rzekł im:” zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję.”

-Co to znaczyło, że mają zburzyć świątynię?

-Jezus mówił: „zabijecie mnie, a ja zmartwychwstanę i odbuduję świątynię.” Żydzi podnieśli rękę na

duchową świątynię, jaką było ciało Chrystusa. Jezus bowiem mówił o świątyni swojego ciała.

Hebrajczyków 8:1-2 napisno”..mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu Majestatu

w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek.”

Hebrajczyków 12:22-24 „podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem

Niebieskiego…do Boga sędziego wszystkich…i do pośrednika nowego przymierza-Jezusa, i do

krwi, która się kropi.”

Zachariasz 6:12-13 „oto mąż, którego imię Latorośl, pod jego stopami wyrośnie latorośl

I on zbuduje przybytek Pana.”

-Mowa tu o Jezusie, naszym Panu.

 

CO  JEZUS  WIDZI  W  ŚWIĄTYNI  MOJEGO SERCA ?   /„czy nie wiecie,że świątynią Bożą

jesteście?”/

CZY  WE  MNIE  MOŻNA   ZOBACZYĆ   GORLIWOŚĆ   O   ŚWIĄTYNIĘ, DOM  BOŻY ?

JAKA  ŚWIĄTYNIA  MA BYĆ  DZISIAJ  DOMEM  MODLITWY ?

O  JAKĄ  ŚWIĄTYNIĘ  JEZUS BĘDZIE   DZISIAJ  ZABIEGAŁ ?

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować tego tekstu bez zgody autora!. Powyższy tekst należy do strony www.sch.glogow.pl, która ma zgodę na publikowanie tekstów Lidii Tkacz.

Ew. Jana 2:12-20

2 Ks. Mojżeszowej 19:12

Hebrajczyków 8:1-2

Hebrajczyków 12:22-24

Zachariasz 6:12-13